Obchodní podmínky Pizzerie Chlum

Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Občanský zákoník“)
vzájemná práva a povinnosti mezi společností

MM24 s.r.o.,
IČ: 08540497,
se sídlem Sídliště za Chlumem 791,
Teplické předměstí, Bílina, PSČ 418 01,
Web: www.pizzeriechlum.cz,
Email: pizzeriechlum@gmail.com,

(dále jen jako „Prodávající“) a zákazníkem (dále jen jako „Kupující“)
vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a
Kupujícím, jejímž předmětem je prodej pizzy a dalších pokrmů a potravinářského
zboží Prodávajícího.
(dále jen jako „Obchodní podmínky“).

I. Úvodní ustanovení
Uzavřením Kupní smlouvy Kupující prohlašuje, že se s aktuálním zněním
těchto Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Kupní smlouvy
seznámil, porozuměl jim, s jejich zněním souhlasí a bude se jimi řídit.
Aktuální znění těchto Obchodních podmínek je volně přístupné na webových stránkách Prodávajícího.

II. Objednávky
Na stránkách www.pizzeriechlum.cz (dále jen jako „PizzerieChlum“) jsou informace
o Zboží a jeho vlastnostech, o jeho cenách, a o nákladech spojených s  dodáním a balením Zboží při doručování v rámci části území Ústeckého kraje.
Zboží je doručováno pouze na části území Ústeckého kraje, jež Kupující nalezne na PizzerieChlum v sekci „rozvoz“. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu jejich zobrazení na stránkách PizzerieChlum.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy.
Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na
telefonní hovory aj.) si hradí Kupující  sám, přičemž tyto se neliší od základní
sazby. Objednávky je možné uskutečnit pouze v provozní době uvedené na stránkách PizzerieChlum.
Objednávku je také možné uskutečnit telefonicky na čísle 720 128 859. Na
základě uskutečněné telefonické objednávky Kupujícího provede Prodávající její ověření a potvrzení ústně v telefonátu s Kupujícím.
Objednávku je možné ze strany kupujícího stornovat telefonicky maximálně do 10 minut od jejího uskutečnění, nebo pokud ještě neopustila provozovnu a
nenachází se už na trase rozvozu.
Kupující může platbu za Zboží provést pouze v hotovosti při převzetí Zboží od rozvozce nebo na provozovně
Prodávajícího. Společně s úhradou kupní ceny je Kupující povinen uhradit i náklady na balení a doručení Zboží v souladu s Kupní smlouvou.
Po uhrazení kupní ceny a ostatních nákladů vystaví Prodávající Kupujícímu o provedených platbách daňový doklad, který Kupujícímu předá v okamžiku osobního odběru nebo při platbě rozvozci mu jej předá při odběru Zboží.
Je-li Prodávající povinen podle Kupní smlouvy dodat Zboží na místo určené Kupujícím, je Kupující povinen Zboží převzít při jeho dodání. Nepřevzetí Zboží, nebo vrácení Zboží Kupujícím bez uvedení  důvodu, nemá vliv na nárok Prodávajícího
na úhradu kupní ceny a ceny dopravy podle Kupní smlouvy.
Prodávající dodá Kupujícímu Zboží po první dveře adresy uvedené v objednávce.
Prvními dveřmi se rozumí vchodové dveře do bytového domu, rodinného domu apod., pokud se s Kupujícím nedohodne jinak. Výjimku tvoří adresy nacházející se v místě, kam dopravní předpisy neumožňují vjezd, v tomto případě je místo odevzdání Zboží předmětem osobní dohody Kupujícího a Prodávajícího prostřednictvím pracovníka rozvozu.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že dojde k závažným okolnostem bránícím výrobě nebo donášce objednaného Zboží Kupujícímu. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

III. Odstoupení od Kupní smlouvy a reklamace
Vzhledem k povaze Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nemá Kupující v souladu s Občanským zákoníkem právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu a Prodávající neposkytuje na Zboží záruční dobu. Pokud má převzaté Zboží nedostatky (především není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i před smluvním parametrům), jedná se o vady Zboží, za které Prodávající odpovídá. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
Pokud má Zboží vady, je možné jej reklamovat. Reklamaci musí Kupující uplatnit do 30 minut od převzetí Zboží. Reklamované zboží musí obsahovat alespoň 75% svého původního objemu.
Reklamaci může Kupující uplatnit telefonicky na čísle 774 090 079. V případě uplatnění reklamace je Kupující povinný uvést důvod reklamace a přiložit fotodokumentaci, na které je vidno závažný nedostatek v kvalitě balení, nebo gramáži dodaného Zboží.
V případě uplatněné reklamace je Kupující povinen uvést důvody reklamace.
Reklamace je vyřešena ihned, pokud je to možné s přihlédnutím na okolnosti reklamace. Ve složitějších případech do 3 pracovních dní od převzetí reklamovaného zboží Prodávajícím. V případě uplatněné reklamace je Kupující informován o postupu při řešení reklamace.

IV. Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nakládá s osobními údaji v
rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů může požádat Prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Kupující se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V. Závěrečná ustanovení
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
K projednávání sporů mezi Kupujícím a Prodávajícím jsou příslušné české obecné soudy.
Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatných nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí  ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto Obchodní podmínky nabývají
účinnosti dne 10.8.2020
V Bílině dne 10.8.2020